KT Corporation (주식회사 케이티) บริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้

KT Corporation Board of Director & Pyeongchang 2018

KT Corporation (주식회사 케이티) ซึ่งมีชื่อเดิมว่า “Korea Telecom” เป็นบริษัทด้านโทรคมนาคม รายใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ จะมีความเป็นมาอย่างไร อ่านต่อได้ที่นี่!