Hyundai Group (현대그룹) ธุรกิจยานยนต์สุดยิ่งใหญ่ ก้าวไกลสู่ตลาดรถระดับโลก

Hyundai Group (현대그룹)

Hyundai Group (현대그룹) ธุรกิจสุดยิ่งใหญ่เบอร์ต้นของเกาหลีใต้ ผู้ก้าวสู่ตัวท็อปตลาดโลก แบรนด์รถยนต์ที่มีประวัติอันยาวนานสู่ความก้าวหน้าไม่มีหยุด